ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


SZEMÉLYES TANÁCSADÁS ÉS TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁHOZ ÉS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

( Hatályos: 2022. 07. 06. napjától )


amely létrejött
egyrészről


Név: Réder Robertina
Székhely: 1157 Budapest, Kőrakás park 31.2/6.
Adószám: 57247175-1-42
Bankszámlaszám: 12072514-01764106-00100004
egyéni vállalkozó, mint szolgáltató ( a továbbiakban. szolgáltató ),


másrészről


a szolgáltatást igénybe vevő, mint ügyfél ( a továbbiakban: ügyfél )
között Budapesten az ÁFSZ elfogadását követően, a szolgáltatás igénybevételének elfogadásának
napján az ÁFSZ alapján egymással személyes tanácsadás, támogatás szolgáltatás nyújtására szerződést
kötnek.
A jelen szerződés alapján a szolgáltató az ügyfél részére személyes tanácsadás és támogatás szolgáltatást
nyújt az Általános Szerződés Feltételekben ( a továbbiakban: ÁSZF ) rögzített feltételek szerint.
A szolgáltatásra irányuló szerződést a nagykorú magyar állampolgár önállóan, a kiskorú magyar
állampolgár törvényes képviselője útján kötheti meg.


1.SZERZŐDÉS TÁRGYA


A jelen ÁSZF-ben és a hatályos védőnői jogszabályokban előírt szakmai szabályokban foglaltak szerint
személyes tanácsadás és támogatás szolgáltatás nyújtása:
Személyes konzultáció és tanácsadás az alábbi témakörökben:
várandósgondozás során: testi, lelki változás
államilag finanszírozott és magánellátásban igénybevehető
szolgáltatással kapcsolatos információ nyújtása, tájékoztatás arról,
hogy melyik vizsgálat milyen célt szolgál és mikor kell elvégezni,
szülésre, anyaságra, anyatejes táplálásra felkészítés,
várható nehézségek, örömök feldolgozása
csecsemő és gyermekgondozás során:
újszülött ellátás: táplálás, bőrápolás, fürdetés, köldök ellátása, napirend
kérdése, vitaminok adása, alvás
csecsemő ellátás: testi, szellemi fejlődés nyomon követése, értékelése,
táplálás, hozzátáplálás, játéktevékenység, napirend alakítása, fejlődés
elősegítése, alvás problémák.
tájékoztatás a gyermekek után járó ellátásokról
gyermeknevelés során: testi, szellemi fejlődés nyomon követése, értékelése, helyes magatartás,
szociális szükségletek alakítása
dackorszak
fejlődés eltéréseinek felismerése, tanácsadás a fejlődési eltérések
vizsgálatára és javaslat a megfelelő egészségügyi ellátás
igénybevételére
2
Nő, anya, családgondozás során: testi elváltozások
lelki vonatkozások,
a család szerkezetének változásával együtt járó természetes folyamatok
szűrővizsgálatok.
Táplálási tanácsadás: anyatejes táplálás, hozzátáplálás csecsemő korban, speciális
táplálkozási formák
A szolgáltató a tevékenységét munkavállalóként a Budapest, XV. kerület 16. körzetében végzi, ezért a
jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatást a Budapest, XV. kerület 16. körzetén kívül eső területeken
végzi az alábbi időpontokban:
Hétfőtől-péntekig 6.00-8.00 és 16.30-21.00 óra között,
szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 8.00-21.00 óra között.
A szolgáltatás igénybevétele a megjelölt időpontokban kezdeményezhető:
a honlapon feltüntetett telefonon, e-mailben,
a honlapon lévő időpontfoglaló programmal.


2.SZERZŐDÉSES NYILATKOZATOK


Az általános szerződési feltételek elfogadásával az ügyfél a szolgáltatás nyújtását kezdeményezi,
vállalja a szolgáltatás díjának megfizetését, valamint kifejezi, hogy a honlapon található részletes
tájékoztatás tartalmát megismerte, az általános szerződési feltételekben rögzített valamennyi feltételt
elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el.
Szerződő felek között a szolgáltatási szerződés akkor jön létre, ha az ügyfél a jelen általános szerződési
feltételeket elfogadta és az ügyfél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát a szolgáltató
visszaigazolta. A honlapon található időpontfoglalás befejezéséhez a szolgáltató időpont elfogadását
tartalmazó nyilatkozata szükséges.
3.
A SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉT MEGELŐZŐ
ELJÁRÁS
A szerződés létrejötte után az ügyfél köteles
3.1 az ÁSZF 12. pontjában meghatározott személyes adatokat, valamint a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges orvosi dokumentációt (ha van) a szolgáltató rendelkezésére
bocsátani,
3.2 a szolgáltatás díját a szolgáltatónak megfizetni és a megfizetés tényét a szolgáltatónak
igazolni ( átutalási megbízás e-mailben történő megküldése stb. )
3.3 az ügyfél a szolgáltatás előtt a szolgáltatónak a honlapon feltüntetett e-mail címre e-mailt
küld, amelyben röviden leírja, hogy milyen problémával kapcsolatosan kéri a szolgáltatás
teljesítését.
4.
A SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE
A szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatás jellegétől és az ügyfél igényétől függően telefonon, e-mailben
vagy személyes találkozó útján teljesíti.
3
A szolgáltatás személyes találkozó útján történő teljesítése az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helyén , az
ügyféllel egyeztetett időpontban történik.
5.
DOKUMENTÁCIÓ
A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásról saját, vírusvédelemmel ellátott és jelszóval rendelkező
számítógépen nyilvántartást vezet. A szolgáltató az ügyfél orvosi dokumentációját megtekintésre veszi
át és visszaadja az ügyfélnek. Az ügyfél a rá vonatkozó szolgáltató által készített feljegyzésekről
információt kérhet oly módon, hogy kérésével írásban a honlapon szereplő e-mail címre megküldi az
adatszolgáltatásra vonatkozó kérését és a szolgáltató az ügyfél által megadott e-mail címre a kért
adatokat 8 napon belül megküldi.
6.
EGYÜTTMÜKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG
Az ügyfél köteles a szolgáltatás teljes időtartama alatt a szolgáltatóval együttműködni Az ügyfél köteles
a szolgáltatás igénybevételével összefüggően egészségi állapotát érintő valamennyi lényeges
körülményről a szolgáltatót tájékoztatni. Amennyiben a szolgáltatás kiskorú gyermek egészségi
állapotára vonatkozik a tájékoztatási és együttműködési kötelezettség a kiskorú törvényes képviselőjét
terheli.
7.
A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, MEGFIZETÉSÉNEK IDEJE ÉS MÓDJA,
SZÁMLÁZÁS
Az ügyfél a szolgáltatás díjának megfizetésére a szolgáltatás megkezdése előtt köteles. Az egyes
szolgáltatások díját a honlapon feltüntetett díjjegyzék tartalmazza. Az ügyfél az ÁSZF elfogadásának
napján érvényes díjszabásban rögzített díjat köteles a szolgáltatónak megfizetni.
A több alkalomra szóló szolgáltatások megfizetése az első alkalom előtt, előre esedékes.
Az ügyfél a szolgáltatási díjat jogosult készpénzben, átutalás útján vagy bankkártyával megfizetni.
Átutalás és bankkártyás fizetés esetén a díj teljesítésének napja a díj szolgáltatás bankszámláján történő
jóváírásának napja. A szolgáltató bankszámlája a honlapon megtalálható Raiffeisen Bank által kezelt,
12072514-01764106-00100004 számú bankszámla.
A szolgáltató a szolgáltatás díjról számlát állít ki és elektronikus úton ad át az ügyfélnek.
FIZETÉS ELMARADÁSA, FIZETÉSI KÉSEDELEM ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI
Az ügyfél részéről az ÁSZF elfogadása és a szolgáltatás igénylésének visszaigazolásával a felek között
létrejött szerződés alapján a szolgáltató akkor köteles a szolgáltatás teljesítésére, ha az ügyfél a
szolgáltatás díját megfizette.
Amennyiben az ügyfél a szolgáltatás díját nem fizeti meg a szolgáltatónak a szolgáltató jogosult a
szerződéstől elállni. A szolgáltató elállása a szerződést a megkötésére visszamenő hatállyal felbontja, a
szolgáltató szolgáltatás teljesítésére nem köteles.
Amennyiben a szolgáltató az ügyfél díjfizetésének elmaradása ellenére a szerződéstől nem áll el és a
szolgáltatást teljesíti, jogosult az ügyféltől a szolgáltatás díját, valamint a szolgáltatási díj esedékességétől
a megfizetés napjáig terjedő időszakra Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat megfizetését igényelni.
4
Amennyiben a szolgáltató a díjfizetés elmaradása ellenére teljesíti a szolgáltatást és igényét polgári peres
vagy nemperes eljárás keretében érvényesíti az ügyféllel szemben a díjon és késedelmi kamaton felül az
eljárással felmerült összes költségét érvényesíti.
9.
SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉÉRT
A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásért a védőnőkre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján
felel. A szolgáltató felelőssége a szolgáltatás időtartama alatt elvégzett személyes tanácsadásra, mért
értékekre és a mért adatok értékelésére áll fenn. A szolgáltató a tevékenységét személyesen látja el.
A szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amely az ügyfél szolgáltatási
szerződésből (ASZF) eredő kötelezettségeinek megsértéséből, valamint abból adódik, hogy az ügyfél a
szolgáltató szakmai útmutatásait nem tartja be vagy a szolgáltatás időtartama alatt a szolgáltató előzetes
tájékoztatása nélkül más szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi.
A szolgáltató szolgáltatása nem helyettesíti a váradós anyákra, gyermekekre vonatkozóan
jogszabályban előírt kötelező ellenőrző vizsgálatokat, tanácsadást, védőoltásokat. Amennyiben az
ügyfél a kötelező védőoltásokra, ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó kötelezettségét megszegi, a
szolgáltató az ügyfél mulasztásából eredő hátrányos következményekért nem felel.
10.
AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE
Az ügyfél a szolgáltatás időtartama alatt köteles a szolgáltató utasításait betartani és a szolgáltató által
javasolt vizsgálatokat, ellenőrző vizsgálatokat elvégeztetni, a szolgáltató által javasolt vitaminokat,
étrendkiegészítőket előírás szerint beszedni és a Az ügyfél felelőssége a szolgáltató utasításait betartani
és a szolgáltató által javasolt vizsgálatokat, ellenőrző vizsgálatokat elvégeztetni, a szolgáltató által
javasolt vitaminokat, étrendkiegészítőket beszedni, valamint a szolgáltatás leghatékonyabb teljesítése
érdekében az egészségi állapotra vonatkozó, a szolgáltatás ideje alatt keletkezett orvosi dokumentációt
a szolgáltatónak bemutatni.
Az ügyfél köteles a szolgáltatás időtartama alatt a szolgáltatóval együttműködni és a szolgáltatással
összefüggésben felmerülő valamennyi lényeges körülményről a szolgáltatót tájékoztatni, így különösen,
ha részére további egészségügyi szolgáltató vizsgálat, beavatkozás elvégzését javasolta.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt, a területileg illetékes védőnő hatáskörébe
tartozó kötelező szűrővizsgálatok elvégeztetése az ügyfél kötelezettsége, a jelen általános szerződési
feltételek alapján nyújtott tanácsadó szolgáltatás a kötelező szűrővizsgálatokat és a hozzá kapcsolódó
tanácsadást nem helyettesíti.
A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás körébe tartozó, nem kötelező védőnői vizsgálatok:

 • testtömeg, testmagasság mérése
 • haskörtérfogat mérése,
 • vérnyomás és pulzus mérés
 • szájüreg és fogazat megtekintése
 • kültakaró vizsgálata,
 • alsó végtag megfigyelése és vizsgálata
 • magzati szívműködés vizsgálata
 • várandósság külső tapintásos vizsgálata
 • vizeletvizsgálat tesztcsíkkal.
  A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás körébe nem tartozó, kötelező védőnői vizsgálatok:
  5
  Térítésmentes, kötelező vizsgálatok.
  I. trimeszteri vizsgálatok
  vérkép, hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejt szám, vérlemezke szám
  Se kreatinin, KN, eGFR,SGOT,SGPT,SeBi, vércukor, vizelet ( fehérje, genny, cukor,
  aceton, UBG, üledék)
  HBaSg szűrés
  VDRL
  vércsoport meghatározás és vörösvértest ellenanyag szűrés
  ultrahang szűrővizsgálat 11-13 hét
  genetikai tanácsadás ( fogamzáskor betöltött 37. életévtől kezdve )
  fogorvosi vizsgálat
  II. trimeszteri vizsgálatok
  ultrahang szűrővizsgálat 18-22. hét
  terheléses vércukor vizsgálat ( éhomi és 75 g glukóz fogyasztás
  után 120 perccel ) 24.-28.hét
  vérkép ( Hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám,
  vérlemezke szám ) 24.-28. hét
  vizelet ( fehérje, genny, cukor, aceton, UBG, üledék) 24.-28 hét
  III. trimeszteri vizsgálatok
  ultrahang szűrővizsgálat 30.-32. hét
  vérkép ( hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám, 36.-37. hét
  vérlemezke szám )
  vörösvértest-ellenanyagszűrés, Se creatinin, KN, eGFR, SGOT,
  SGPT, SeBi
  vizelet ( fehérje, genny, cukor, aceton, UBG üledék ) 36.-37. hét
  kardiotokográfos szűrővizsgálat 38. héttől
  Választható vizsgálatok:
  Kombinált vagy integrált teszt,
  NIFTY- teszt
  Prenateszt
  TORCH szűrés
  Down szűrés
  3 vagy 4 D-s UH vizsgálat
  őssejt levétel.
  11.
  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, ADATVÉDELEM
  Az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles a szolgáltató rendelkezésére bocsátania az alábbi
  adatokat:
  családi és utónév,
  születési név,
  születési hely és idő,
  anyja születési neve,
  6
  TAJ száma,
  lakcíme,
  telefonszáma,
  e-mail címe.
  Az ügyfél az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megadott adatait a szolgáltatás
  időtartama alatt és a szolgáltatás teljesítése érdekében kezelje.
  A szolgáltató jogosult az ügyfél által megadott személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése
  érdekében az információs önrendelkezésről jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény ( Info TV. ) és az 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett kezelni.
  Amennyiben a szolgáltató az ügyféllel egyedi szolgáltatási szerződést köt, az egyedi szerződésben
  köteles rögzíteni a kezelendő adatokat, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
  továbbításának tényét, címzettjeit.
  A szolgáltató az ügyfél által megadott személyes adatokat a páciens előzetes hozzájárulása nélkül
  harmadik személynek nem adhatja át. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a szolgáltató a
  szolgáltatás teljesítése közben olyan információ birtokába jut, amely alapján a rá vonatkozó hatályos
  jogszabályok szerint egészségügyi szolgáltatóval, hatósággal szemben bejelentési kötelezettsége van.
  Az ügyfél által rendelkezésre bocsátott orvosi dokumentációt és az abban szerepelő adatokat a
  szolgáltató kizárólag a szolgáltatás teljesítése során használathatja fel.
  12.
  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 ( V. 21. )
  ESzCsM rendelet, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és
  korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
  51/1997 8 XII. 18. ) NM rendelet, a fertőző betegségek és járványsok megelőzése érdekében szükséges
  járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 ( VI. 3. ) NM rendelet és az egészségügyi szolgáltatás
  gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési és engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
  (VII. 15. ) Korm. rendelet az irányadó.
  A szolgáltató az ÁSZF feltételek módosítására egyoldalúan jogosult. Az ügyféllel megkötött szerződés
  után módosított rendelkezések az ügyfélre akkor kötelezőek, ha azt jogszabály írta elő vagy az ügyfél
  az ÁSZF módosított feltételeit elfogadja.
  Budapest, 2022. 08.12.